Brno – střední škola

Dalším z míst, kde působí sestry brněnské komunity, je Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno (dříve Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium). Nabízí úplné střední vzdělání s maturitou (obor osmileté gymnázium) a úplné střední odborné vzdělání s maturitou (obory pedagogické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogika, výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná činnost). Sestry zde působí jako plně aprobované učitelky (český jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, dějepis, náboženská výchova, výtvarná výchova, pracovní praktikum), jedna sestra zastává místo ekonomky školy.

Budova školy se nachází na Lerchově ulici 63, v těsném sousedství Cyrilometodějské církevní základní školy, rovněž zřízené Kongregací.

Historie

Řádové dívčí gymnázium

Pro vzdělání a křesťanskou výchovu mládeže založila kongregace v roce 1933 Řádové dívčí gymnasium. Od školního roku 1934/35 probíhalo vyučování v nově postavené budově vedle hlavního domu kongregace – Lerchova 63. Zřízením řádového dívčího gymnasia byl naplněn druhý účel kongregace – výchova dívčí mládeže ve víře a křesťanských mravech. Prvním ředitelem by ustanoven Msgre. Dr. Methoděj Marvan, docent církevního práva na diecézním bohosloveckém učilišti v Brně. Zpočátku vyučovali laičtí profesoři, sestry však pilně studovaly, od roku 1936 začaly vyučovat a postupem času obsadily všechny předměty výuky. Prvních 28 oktavánek však nematurovalo ve vlastním gymnasiu, ale v pronajatých místnostech státního gymnasia brněnského, protože v říjnu 1940 byly obě řádové budovy zabrány německými vojsky. V srpnu 1941 bylo řádové gymnasium Cyrilometodějské státem zrušeno a žákyně přiděleny jinému gymnasiu v Brně.

Léta 1940 – 1945

Okupace těžce dolehla na celý národ, zasáhla i školy a ústavy. Nezůstalo ušetřeno ani gymnasium. Dne 28. října 1940 se dostavil velitel německého vojska s ozbrojenou družinou a nařídil, aby se sestry i děti do tří dnů vystěhovaly a uvolnily místo pro vojenské účely. Budovy na Lerchově ulici zabraly jednotky SS. Školní pomůcky z gymnasia si rozebraly různé školy z okolí Brna. Po osvobození obsadili brněnský ústav na Lerchově ulici příslušníci Rudé Armády, kteří dovršili zpustošení budovy. Po svízelných jednáních ji opustili až po čtyřech měsících. Trvalo pak několik měsíců, než bylo možno provést alespoň nejnutnější opravy.

Léta 1945 – 1991

Koncem roku začal Ústav opět svoji činnost s nadějí v lepší budoucnost. Kongregace i po nástupu komunismu pokračovala ve své činnosti, ale ne dlouho. Již v roce 1949 začaly naléhat státní úřady na s. Marii Nesvadbovou, aby uvolnila budovy v Lerchově ulici pro státní účely.

Po roce 1991

V roce 1991 byla v rámci restitucí církevního majetku vrácena Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje do vlastnictví budova v Brně, Lerchova 63 a sestry tak mohly opět naplňovat své poslání.

Zřízení střední školy

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje zřídila v roce 1996 Cyrilome­todějskou střední pedagogickou školu a osmileté gymnasium. Absolventi čtyřleté pedagogické školy naleznou své uplatnění při pomoci sociálně nebo zdravotně handicapovaným v ústavech sociální péče, v humanitárních organizacích, při uspokojování jejich potřeb a zapojení do společnosti nebo v preventivní poradenské a terapeutické péči a ve výchovných zařízeních.

Pošli to dál