Spiritualita

Následování Krista

Nejvyšší normou řeholního života je pro nás následování Ježíše Krista podle učení evangelia. Proto je bereme za základ a pravidlo své cesty k řeholní dokonalosti (srov. PC 2).

Slib čistoty, chudoby a poslušnosti

Zasvěcujeme se Bohu v církvi a v současném světě evangelními radami čistoty pro království Boží, chudoby a poslušnosti. Profesí evangelních rad jsme odpověděly na Boží volání, zřekly se světa, zasvětily celý svůj život Bohu (srov. PC 5).

Společenství sester

Žijeme v sesterském společenství komunitního života modlitby a práce, abychom vytrvalou snahou o růst lásky k Bohu a účastí na apoštolském poslání církve usilovaly o vlastní posvěcení.

Ekumenické úsilí

V duchu apoštolské činnosti sv. Cyrila a Metoděje, v intencích arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a podle příkladu naší Matky zakladatelky se zapojujeme svými modlitbami, obětmi a apoštolskou účastí do ekumenických snah církve o duchovní sblížení a sjednocení zvláště slovanských křesťanů. Tím chceme plnit přání Božského Spasitele „ať všichni jsou jedno“ (Jan 17, 21).

Písmo svaté

Drahým odkazem našich slovanských apoštolů je nám láska k Písmu svatému, která je „nám i církvi oporou a posilou víry, pokrmem duše a čistým trvalým pramenem duchovního života“ (DV 21).

Vedení Duchem svatým

Hledíme si osvojit hlubokou úctu k Duchu svatému, dárci jednoty, abychom ve svém osobním životě přinášely plody Ducha svatého: „… lásku, radost, pokoj, shovívavost, dobrotu, věrnost, tichost, zdrženlivost“ (Gal 5,22), tolik potřebné k uchování jednoty v celém křesťanském světě a v jednotlivých našich komunitách.

Příklad Panny Marie

Své životní poslání chceme plnit s pomocí Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, jí svěřujeme své řeholní zasvěcení a osvojení opravdového ducha ekumenismu.

Zaměření naši práce

V duchu svého poslání věnujeme své síly ekumenické, misijní, výchovné, pastorační, sociální a charitativní činnosti ve službách evangelia podle potřeb místa a doby.

 

Pošli to dál