ThDr. Antonín Cyril Stojan

Místa působení

Antonín Cyril Stojan se narodil 22. května 1851 v Beňově u Přerova. Poté, co byl 5. července 1876 vysvěcen arcibiskupem Fürstenbergem v Olomouci na kněze, začal ještě téhož roku působit jako kaplan ve Štítech. Následovalo kaplanské místo v Příboře (1876 – 1887), expozitura ve Svébohově na Šumpersku (1887 – 1888) a konečně dvacetileté farářské působení v Dražovicích u Vyškova (1888 – 1908), během něhož byl roku 1896 na olomoucké teologické fakultě promován doktorem teologie. V letech 1908 – 1917 zastával místo probošta v Kroměříži.

Činnost

Během svého kněžského působení se začal Stojan věnovat i politické práci; nadchla ho rovněž myšlenka ekumenismu. Roku 1897 byl zvolen poslancem Říšské rady ve Vídni, o deset let později svolal na Velehrad první unionistický kongres (1907), který vložil pod ochranu a přímluvu sv. Cyrila a Metoděje, apoštolů Slovanů. V souvislosti s ekumenickými snahami založil roku 1910 časopis Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje a roku 1916 velehradský Cyrilometodějský misijní ústav. Pokračoval také ve své politické činnosti; roku 1918 byl zvolen poslancem Národního shromáždění v Praze, o dva roky později (1920) byl zvolen senátorem.

Po pětiletém působení coby sídelní kanovník v Olomouci (1917 – 1921) byl 11. ledna 1921 papežem Benedikem XV. jmenován olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou. Arcibiskup Stojan byl celou svou bytostí zaujat ekumenickými snahami. Toužil založit ženskou kongregaci se sídlem na Velehradě, která by svými modlitbami a oběťmi napomáhala tomuto úsilí církve. Bohužel se toho již nedočkal. Roku 1922 sice ještě světí základní kámen exercičního domu Stojanov, zvoleného za centrum arcibiskupových snah, ale již 11. května 1923 je raněn mozkovou mrtvicí a 29. září 1923 ve své rezidenci v Olomouci umírá. Pohřben je v tzv. královské kapli velehradské baziliky.

Proces beatifikace

Nedlouho po Stojanově smrti (1948) zahájil olomoucký arcibiskup Josef Matocha přípravné práce k jeho beatifikaci, v roce 1965 došlo k zahájení diecézního beatifikačního procesu. Ten byl ukončen 10. října 1985. O dva roky později byla příslušná akta diecézního beatifikačního procesu předána Kongregaci pro svatořečení v Římě.

Modlitba za blahořečení „tatíčka“ Stojana

Všemohoucí Bože, skrze spolupatrony Evropy sv. Cyrila a Metoděje jsi dal slovanským národům poznat Tvé jméno. Pane, obdivuhodný ve svých svatých, na jejich přímluvu připoj k zástupu nebeských ochránců ke slávě na oltáři také svého věrného služebníka Antonína Cyrila Stojana. Panno Maria, Matko jednoty, on ve Tvé svatyni čeká na své vzkříšení a svou oslavu. Tobě zasvětil všechny své nadměrné práce a námahy pozemského života. Tolik pracoval o brzké splnění odkazu Pána Ježíše: Aby všichni byli spojeni v jedno. Pane, dej ať se úspěšně zakončí jeho veliké dílo, abychom spolu s ním v jednotě víry a srdcí, s opravdovou láskou v jedné Církvi oslavovali jméno Tvého Syna, který žije a kraluje na věky věků. Amen.


Pošli to dál