Historie

Arcibiskup Antonín Cyril Stojan měl v úmyslu založit řeholnı́ kongregaci, která by se plně zapojila charitativnı́ a pastoračnı́ činnostı́ do sjednocujících snah církve. Stojan však po krátkém působenı́ na olomouckém apoštolském stolci v roce 1923 zemřel.

Sestra Marie Růžena Nesvadbové viděla ve Stojanově úmyslu „znamenı́ doby“ a Božı́  volání, které čeká na konkrétnı́ odpověď. Tuto odpověď uskutečnila ve dvou charakteristických rysech budoucí kongregace:
1. v charitativnı́ činnosti a výchově mládeže;
2. v ekumenickém a misijnı́m úsilı́ – podpořit snahu církví Východu i Západu o naplněnı́ posledního Ježíšova přánı́ „Aby všichni jedno byli“. (Konstituce-úvod)

Pojďme se podívat do historie, jak se dařilo v kongregaci naplňovat vize Matky zakladatelky *

 • 1924 – založení Družiny Cyrillo-Methodějské
 • zakoupení zámečku ve Skaličce u Hranic pro mentálně postižené
 • 7. 1925 – ústav v Brně, Lerchově ulici (budova mateřince)
 • 9. 1925 – správa exercičního domu Stojanov
 • 10. 1927 – postaven ústav pro mentálně postižené chlapce na Velehradě
 • 9. 1928 – schválení Kongregace sester cyrilometodějských, spoluzakladatel Jan Šrámek
 • vytvoření stanov kongregace Metodějem Marvanem
 • 8. 1930 – S. Marie Růžena Nesvadbová skládá spolu s 15 novickami první sliby
 • Marie Růžena Nesvadbová se stává první generální představenou nové kongregace
 • počet sester rychle vzrůstá: po 10 letech čítá kongregace 110 sester
 • rozšíření působišť ještě před válkou: Ernestinum v Budeníčkách, Charitas Praha
 • 1933 – působení Kongregace sester cyrilometodějských na Slovensku
  Povážské Podhradí, později v Turzovce a v Žilině
 • 1949 – pronásledování: zestátnění gymnázia v Brně, zrušení komunity
 • 9. 1950–1956 internace v Bílé Vodě (47 sester), Javorník, Krásná Lípa, Libeč u Trutnova – textilní továrny
 • zákaz otevření noviciátu pro 16 kandidátek
 • Praha – komunita v paláci Charitas
 • 6. 1961 – s. Marie se starými a nemocnými sestrami odchází do Bílé Vody do Charitního domova pro řeholnice
 • 3. 1963 – v 85 letech s. Marie umírá
 • 3. 1963 – reqiuem v Bílé Vodě – biskup František Tomášek
 • Marie převezena na Velehrad
 • 3. 1963 – pohřeb vede prelát František Cinek
 • totalita – zákaz veřejně přijímat řeholní dorost
 • působení u mentálně postižených dětí a mládeže na Velehradě, ve Skaličce u Hranic, v Jindřichově ve Slezsku a v Dolním Podluží
 • v Liberci, v Krásné Lípě a v Děčíně práce v domovech důchodců
 • 1966Praha práce na arcibiskupství – vedení domácnosti, konzistoř
 • 1969 – zakoupen rodinný dům v Bratislavě na Trnávce
 • 1970 – Litoměřice – zakoupeny dva domy pro komunitu, působení v kněžském semináři
 • vedení domácnosti kněžím – Prostějov, Vyškov, Kroměříž, Židlochovice a Blatnice pod sv. Antonínkem
 • komunity sester žijících v civilu – Bratislava, Uh. Hradiště, Prostějov, Brno, Opava, Komárno, Humenné a Roztoky u Prahy; sestry pracují jako zdravotní pracovnice, kuchařky, administrativní pracovnice a starší sestry se starají o chod domu
 • 199O – návrat sester do Turzovky
 • nová komunita v Olomouci a v Seredi
 • desetileté působení v kněžském semináři v Praze – vedení kuchyně
 • 9. 1992 – v Brně na Lerchově ulici otevřena Cyrilometodějská církevní základní škola
 • 1993 – rozdělení kongregace na Českou a Slovenskou provincii
 • 1994 komunita na Vyšehradě v Praze
 • 9. 1996 – v Brně na Lerchově ulici otevřena Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium
 • misie 1995–2009: 1995Kamyšin v Rusku, 1996/1997 – Kursk, 1997 – Melitopol na Ukrajině
 • 2000 – otevření Charitního domova pro řeholnice na Velehradě, návrat sester z pohraničích oblastí Bílá Voda, Krásná Lípa, Litoměřice; ze Stojanova – starší sestry
 • 2002 – komunita na Tetíně
 • 2012 – otevřeno Chráněné bydlení Cyrila a Metoděje na Velehradě

Dnes naše sestry pracují jako učitelky, vychovatelky, pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestry, nemocniční kaplani, katechetky, ekonomky, zastávají vedoucí místa v Charitním domově a na Chráněném bydlení, pracují jako kuchařky a provozní zaměstnanci exercičního domu Stojanov, farní sestry,…

* Výše uvedený výčet působišť sester je pouze orientační. Pro zájemce připravujeme rozsáhlejší a úplnější verzi.

Pošli to dál