Novény

 Novéna k sv. Cyrilu a Metoději

 

  1. den DĚTSTVÍ – ZÁKLADY

 

K: Spolu se sv. Cyrilem a Metodějem, kteří vyrůstali v dobré křesťanské rodině, přednesme Pánu svoji starost o rodiny našeho národa:

Ať si rodiče uvědomí odpovědnost za výchovu svých dětí.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať se v našich rodinách prohloubí vzájemná láska a věrnost, ať rodiče vytvářejí svým dětem dobrý domov.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať společnou modlitbou a křesťanskou výchovou přivedou své děti k plné lidské a křesťanské zralosti.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať mají děti své rodiče v úctě, poslouchají je a pomáhají jim.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať si celý náš národ uvědomí, že životní sílu si udrží jen v té míře, s jakou má v úctě základy a zachování posvátné tradice předků.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Modleme se: Bože, náš Otče, pokorně prosíme, dej našim rodinám milost žít z víry, naděje a lásky k tobě, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

L: Amen.

 

  1. den MOUDROST – SPRÁVNÁ VOLBA

 

K: Na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje tě, Pane, prosíme o dary Ducha Svatého:

O dar moudrosti, abychom v tomto konzumním světě poznali marnost a nestálost pozemských statků a milovali jen Boha jako své nejvyšší dobro.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: O dar rozumu, abychom stále více poznávali tajemství své víry, a tak dovedli rozeznávat dobré od zlého.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: O dar síly, abychom všechna pokušení statečně přemáhali a trpělivě snášeli všechny těžkosti naší doby.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: O dar poznání, abychom všech věcí užívali k slávě Boží a ke spáse bližních.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Modleme se: Otče všech lidí, dej nám svého Ducha! Ať v nás přebývá a vede nás do věčného království. Skrze Krista, našeho Pána.

L: Amen.

 

  1. den  HŘIVNY – MODLITBA, STUDIUM

 

K: Na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje a s vírou, že slyšíš naše volání, obracíme se k tobě a prosíme tě, Pane:

Pomoz mladým lidem, správně využívat svěřený čas, brát život vážně a odpovědně se na něj připravit.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať si v našich rodinách najdeme čas na společnou modlitbu a četbu písma svatého, abychom dovedli žít podle evangelia a obhájit svou víru.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Dej, ať poznáme hřivny a dary, které jsi nám svěřil, ať je rozvineme a správně využijeme.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Dej nám sílu nepodlehnout závislosti na televizi a odmítat pořady, které jsou v rozporu s tvým mravním řádem.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

K: Modleme se: Bože, dej, ať přispíváme k rozvoji pozemského života tak, abychom získali Boží království, kde žiješ a kraluješ na věky věků.

L: Amen.

 

 

  1. den BOŽÍ VŮLE NADE VŠE – POSLUŠNOST

 

K: Na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje, kteří se vzdali osobních tužeb a zájmů, aby ve svém životě vyplnili Boží vůli, tě, Pane, prosíme:

Ať se nebojíme poznat a přijmout Boží vůli, která je tím nejlepším a nejjistějším plánem pro náš život.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať věrně konáme službu, kterou jsi nám svěřil, a slovem i příkladem o tobě vydáváme svědectví.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať naplníme svůj život poslušností k tvému slovu.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať ti, Pane, zůstaneme věrni i v dobách zkoušek.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Modleme se: Splň, Pane, naše prosby a posiluj náš život svou přítomností a neustálou pomocí, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

L: Amen.

 

  1. den JEDNOTA  V LÁSCE

 

K: Na přímluvu svatých bratří Cyrila a Metoděje tě, Pane, prosíme: 

Upevni nás v jednotě, ať spolu s naším papežem, biskupy, kněžími, jáhny a celým tvým lidem jdeme ve víře a naději po tvých cestách a všude šíříme lásku a radost.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

K: Ať v tomto světě zraněném nesvorností jsme znamením jednoty a pokoje.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

K: Ať si ve svých rodinách pomáháme, a vytváříme tak podmínky pro upevňování svornosti a vzájemné úcty.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

K: Ať se naše farní rodiny upevňují vzájemnou ochotou a obětavou službou.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

K: Modleme se: Bože, tvá jednota, láska a svornost působí člověku v srdci radost. Dopřej nám milost, abychom žili z tebe, a tak dostávali sílu vnášet do světa radost. Skrze Krista, našeho Pána.

L: Amen. 

 

  1. den VÍRA

 

K: Věčný Bože, jediný v Trojici:

Přijmi náš dík za veliký dar víry, který přinesli našim národům svatí bratři Cyril a Metoděj.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Vyburcuj všechny lhostejné a vlažné, navrať víru těm, kdo ji nemají, nebo se jí zpronevěřili.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Pomoz nám statečně odmítat všechno, co se neshoduje s naší vírou, a žít své křesťanství pravdivě a věrně.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať se nebojíme obětí, které vyžaduje opravdový křesťanský život.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať rodiče cítí za svěřenou víru odpovědnost a předávají ji svým dětem, ať se starají o růst jejich víry.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Modleme se: Bože, ty víš, čeho je nám zapotřebí, a ve své dobrotě nám dáváš víc, než oč jsme schopni prosit. Smiluj se nad námi a veď nás. Skrze Krista, našeho Pána.

L: Amen.

 

  1. den SVATOST  VE  SVĚTLE  KŘÍŽE

 

K: Na přímluvu sv. Cyrila a Metodě tě, Bože, prosíme:

Ať se nebojíme usilovat o svatost a žít svůj život věrně a pravdivě podle křesťanských zásad.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať ochotně každý den přijímáme kříž, který nám podáváš, kterým nás formuješ a vedeš k sobě.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať neutíkáme před těžkostmi, které jsou příležitostí k růstu, ale ať vytrváme ve svém povolání.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať rodiče vychovávají své děti v duchu oběti, aby byly jednou schopny přijmout i náročné úkoly a povinnosti.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Modleme se: Pane Ježíši, posiluj nás, ať i my radostně pracujeme na tvé vinici, ať utrpením rosteme, abychom s tebou měli také účast na nebeské slávě u Otce.

L: Amen.

 

  1. den NOVÁ EVANGELIZACE – APOŠTOLOVÉ

 

K: Osloveni a povzbuzeni příkladem soluňských bratří prosme nebeského Otce:

Přijmi naše díky za slovanské apoštoly Cyrila a Metoděje, kteří obětovali všechno, aby našim národům přinesli víru v tebe, pravého a jediného Boha.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Prosíme tě, dej všem národům dostatek opravdových hlasatelů evangelia, kteří by dnešního člověka oslovili svatostí života a srozumitelným jazykem křesťanské zvěsti.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Vzbuď v mladých lidech odvahu a touhu jít za tvým hlasem; pomoz rodičům respektovat právo jejich dětí na svobodné rozhodnutí pro kněžské či řeholní povolání.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Dej, ať evropské národy znovu objeví hloubku svých křesťanských kořenů a životodárné dědictví evangelia.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: O to tě prosíme, dobrý Pane, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

L: Amen.

 

  1. den SVATÍ BRATŘI A PANNA MARIA

 

K: Společně s Pannou Marií, sv. Cyrilem a Metodějem a všemi našimi patrony se obraťme k Bohu, dárci všeho dobra:

Přiveď náš národ a celý svět k poznání jediného Boha a Spasitele všech.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Pro úctu, kterou měl vždy náš národ k Matce Boží, dej, ať jsme tak jako ona ochotni naslouchat Kristovým slovům a učinit, co nám její Syn přikáže.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Dej nám sílu řídit se příkladem Panny Marie a po jejím vzoru se zcela darovat do služeb díla spásy.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Ať nikdy neochabneme v úsilí o překonání bolestného rozdělení křesťanů a přispíváme k dosažení jednoty všech Božích dětí.

L: Prosíme tě: vyslyš nás!

 

K: Modleme se: Všemohoucí Bože, chválíme tě, děkujeme ti a prosíme tě: zachovej nás ve své milosti, abychom s tvým Synem žili a kralovali na věky věků.

L: Amen.

 

(Připravily r.1996 sestry Kongregace sv. Cyrila a Metoděje k 9. roku Desetiletí duchovní obnovy)

 

  1. Litanie k sv. Cyrilu a Metoději

Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi!

Bože, Synu, Vykupiteli světa,

Bože, Duchu Svatý,

Bože, v Trojici jediný,

 

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás!

Svatý Josefe,

Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás!

Svatí bratři, povolaní od Boha k velkým věcem,

Věrní Kristovi učedníci a nástupci apoštolů,

Upřímní synové svaté církve,

Horliví ctitelé Nejsvětější Trojice,

Spolehliví následovníci Krista,

Jasné hvězdy lásky Boží,

Vroucí milovníci modlitby a pravé zbožnosti,

Rozhodní odpůrci pomíjivých rozkoší,

Slavní vítězové nad úklady ducha zla,

Hrdinní služebníci Kristova kříže,

Vznešené vzory tichosti v utrpení,

Živé příklady vytrvalosti v dobrém,

Vzdělaní znalci svatých tajemství,

Výmluvní obránci Boží pravdy,

Neúnavní dělníci na vinici Pánově,

Přesvědčiví hlasatelé Kristova evangelia,

Duchovní otcové Slovanů,

Laskaví učitelé našich předků,

Štědří rozdavatelé Božích milostí,

Neohrožení kazatelé pokání,

Osvícení věrozvěsti a duchovní vůdcové,

Požehnaní šiřitelé Božího království,

V nebi oslavení Boží přátelé,

Svatí spolupatroni Evropy,

Naši mocní přímluvci u Boha,

 

Aby se Bůh nad námi smiloval, přimlouvejte se za nás!

Aby nás Bůh probudil k pravému pokání,

Aby obnovil náš národ v Duchu a pravdě,

Aby v nás probouzel touhu po životě s Ním,

Aby nás zachoval ve službě církvi a národu,

Aby nás posílil v boji se zlem,

Aby v nás roznítil ducha oběti a služby,

Aby proměnil naše těžkosti v dokonalou radost,

Aby z našeho středu vymýtil hněv a pýchu,

Aby odstranil rozdělení a sjednotil křesťany v jedné církvi,

Aby nás učinil svými svědky a hlasateli evangelia,

Aby svým požehnáním zahrnul naše rodiny,

Aby v tomto národě probudil nová kněžská a řeholní povolání,

Aby nás přijal do nebeského společenství s vámi a všemi svatými,

Aby se smiloval nad dušemi v očistci,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

 

Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi nás skrze svaté biskupy a vyznavače Cyrila a Metoděje povolal k jednotě pravé křesťanské víry. Na jejich přímluvu nám uděl, abychom následovali jejich příkladu a dosáhli plnosti věčného života.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Pošli to dál