Litanie ke sv. Cyrilu a Metoději

17. 4. 2021| Velehrad| Modlitby

Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, Bože, Synu, Vykupiteli světa,

smiluj se nad námi!

Bože, Duchu Svatý, Bože, v Trojici jediný,

Svatá Maria, Matko Boží,
Svatý Josefe,
Svatí Cyrile a Metoději,
Svatí bratři, povolaní od Boha k velkým věcem, Věrní Kristovi učedníci a nástupci apoštolů, Upřímní synové svaté církve,

Horliví ctitelé Nejsvětější Trojice,
Spolehliví následovníci Krista,
Jasné hvězdy lásky Boží,
Vroucí milovníci modlitby a pravé zbožnosti, Rozhodní odpůrci pomíjivých rozkoší, Slavní vítězové nad úklady ducha zla, Hrdinní služebníci Kristova kříže,

Vznešené vzory tichosti v utrpení,
Živé příklady vytrvalosti v dobrém, Vzdělaní znalci svatých tajemství, Výmluvní obránci Boží pravdy, Neúnavní dělníci na vinici Pánově, Přesvědčiví hlasatelé Kristova evangelia, Duchovní otcové Slovanů,

Laskaví učitelé našich předků,
Štědří rozdavatelé Božích milostí, Neohrožení kazatelé pokání,
Osvícení věrozvěsti a duchovní vůdcové, Požehnaní šiřitelé Božího království,
V nebi oslavení Boží přátelé,
Svatí spolupatroni Evropy,
Naši mocní přímluvci u Boha,

Aby se Bůh nad námi smiloval,
Aby nás Bůh probudil k pravému pokání,

oroduj za nás! orodujte za nás!

přimlouvejte se za nás!

Aby obnovil náš národ v Duchu a pravdě, Aby v nás probouzel touhu po životě s Ním, Aby nás zachoval ve službě církvi a národu, Aby nás posílil v boji se zlem,

Aby v nás roznítil ducha oběti a služby,
Aby proměnil naše těžkosti v dokonalou radost,
Aby z našeho středu vymýtil hněv a pýchu,
Aby odstranil rozdělení a sjednotil křesťany v jedné církvi,
Aby nás učinil svými svědky a hlasateli evangelia,
Aby svým požehnáním zahrnul naše rodiny,
Aby v tomto národě probudil nová kněžská a řeholní povolání, Aby nás přijal do nebeského společenství s vámi a všemi svatými, Aby se smiloval nad dušemi v očistci,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi! smiluj se nad námi! smiluj se nad námi!

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi nás skrze svaté biskupy a vyznavače Cyrila a Metoděje povolal k jednotě pravé křesťanské víry. Na jejich přímluvu nám uděl, abychom následovali jejich příkladu a dosáhli plnosti věčného života.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Pošli to dál
Pošli to dál